Pàgina web en reconstrucció
 

Lluita Biològica

Introducció:  L’objectiu principal de la lluita biològica consisteix en establir un equilibri en l’ecosistema, de tal manera que la plaga objectiu resti controlada pels seus enemics naturals (ja siguin depredadors com parasitòides) i que aquesta no ocasioni problemes sobre la vegetació afectada.

Cal tindre en compte que no totes les plagues que puguin aparèixer presentin enemics naturals que puguin resultar efectius per establir el control d’aquesta. També cal tindre en compte la possible comercialització d’aquests.

 Per tal de dur a terme la lluita biològica s’ha de tindre en compte diversos factors, entre ells, el nivell de plaga present en l’entorn, les condicions d’alliberació, els factors ambientals i els factors biològics dels propis insectes. Tots aquests, seran els que condicionaran l’èxit del control biològic sobre la plaga objectiu.

Mostrejos: Resulta necessari realitzar controls periòdics on es quantifiqui la presència de la plaga i la presència de depredadors en l’ambient. Aquests controls es duran a terme periòdicament mitjançant mostrejos quantificatius.

Per tant l’objectiu serà augmentar el nombre d’enemics naturals, per tal que aquests puguin establir un control efectiu sobre la plaga.

Durant els mostrejos s’especificarà el tipus de plaga que s’hi troba (pugó, caparretes, àcars....), i es tindran en compte els diferents enemics naturals de la plaga que hi puguin haver (aranyes, coccinèl·lids, antocòrids, òrius, parasitoides (mòmies), sírfids, pseudoescorpins, crisopes, àcars depredadors,...). També es quantificaran les poblacions de plaga i d’enemics naturals de les zones a tractar.  

Plagues i enemics naturals: S’atendrà a l’historial de les plagues detectades en anys anteriors en les espècies vegetals respectives, i es tindran en compte les més freqüents i que produïen pitjor efecte sobre les plantes. També s’intentarà determinar els enemics naturals mes abundants presents en l’anterior campanya. 

Solta dels enemics naturals: Tal i com s’ha esmentat anteriorment, els mostrejos serviran per determinar les dinàmiques de les poblacions de plagues com les dels enemics naturals, és a dir, l’abundància que presentin. Segons l’evolució que mostrin es valorarà l’alliberament dels enemics naturals. 

D’acord amb les característiques de l’insecte, el moment de la solta resulta ser un condicionant del seu rendiment, doncs s’evitaran les condicions climàtiques desfavorables com la pluja, el vent accentuat i les altes temperatures. 

Es repartiran els individus dintre de capsetes obertes amb el logotip de l’empresa, i es penjaran a les branques de la vegetació afectada, vigilant sempre no estar massa exposades a possibles derives.

És aleshores, quan els individus començaran a realitzar la seva funció. Tot i així, cal tindre en compte que l’eficiència del control biològic pot resultar ser molt variable, ja que un cop alliberats els enemics naturals no garanteixen una eficàcia fiable, i per aquest motiu es demana comprensió i paciència.